Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija - Dicembru 2009 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Dec 10, 2009 at 09:23 PM

 Id f'id  - Dicembru 2009

 L-Erbgha, (2): P4, P5 u P6 jattendu ghal seminar fl-Gharb dwar ikel bnin u first aid.  Wara jzuru l-Wirja ta' artigjanat organizzata f'Jum ix-Xewkija.

Il-Gimgha, (4): Il-membri tal-Kunsill Lokali tat-Tfal jattendu laqgha fl-iskola sekondarja tal-bniet.

L-Erbgha, (9):  Ikun hawn il-Qrar.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 12, 2009 at 02:28 PM )
Read more...
Kunsill Lokali tat-Tfal fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Dec 02, 2009 at 06:14 AM

 Fl-okkazjoni ta' Jum ix-Xewkija, 2009 u fl-okkazjoni ta' l-20 anniversarju mill-pubblikazjoni tal-Konvenzjoni tad-drittijiet tat-Tfal, is-Sindku tax-Xewkija, Dr Monica Vella, harget bl-idea li jitwaqqaf il-Kunsill Lokali tat-Tfal fix-Xewkija. Hamest itfal, tlieta mill-Hames Klassi u tnejn mis-Sitt Klassi kienu eletti minn fost shabhom biex jirrapprezentawhom. Nhar is-Sibt, 28 ta' Novembru, fil-11.00 am, saret l-ewwel laqgha ta' dan il-Kunsill Lokali li fiha attendew kemm is-Sindku u s-surmast ta' l-iskola.

 kt1

 L-ewwel Kunsill tat-Tfal flimkien
mas-Sindku u s=Surmast

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 02, 2009 at 11:30 AM )
Read more...
L-Iskola Primarja tax-Xewkija Tirbah il-Green Flag PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Nov 09, 2009 at 10:36 PM

      L-iskola Primarja tax-Xewkija dan l-ahhar irnexxiela tirbah il-Green Flag fil-Programm Ecoskola. Dan l-unur gie niksur fi zmien qasir u issa l-iskola tax-Xewkija saret it-tieni skola Ghawdxija li kisbitu wara l-iskola tax-Xaghra. Il-prezentazzjoni saret mil-Ministru ghal-Ghawdex l-Onor. Govanna Debono lill kap ta' l-iskola is-Sur Saviour Tabone. Prezenti kien hemm ukoll is-Segretarju Parlementari  l-Onor Chris Said, il-membru Parlamentari l-Onor. Justyne Caruana u is-Sindku tax-Xewkija  Dr. Monica Vella.

ekoskola4

 Il-Ministru Govanna Debono tipprezenta
ic-certifikat lil Kap ta' l-Iskola tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 09, 2009 at 10:38 PM )
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Novembru 2009 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 02, 2009 at 03:00 AM

Id F'Id

Novembru 2009

L-Ewwel Gimgha

 

It-Tnejn, (2) Mid-Term Holiday

It-Tlieta, (3) Mid-Term Holiday

L-Erbgha, (4) PD ghall-ghalliema, 2.45pm-4.45pm.

Il-Hamis, (5), Qrar ghal P4,5 u 6.

It-tfal igibu l-Komponiment ghal Jum ix-Xewkija

Il-Gimgha, (6), Quddiesa animata mit-tfal tal-P5 fit-8.30am

L-ahhar ordnijiet ghall-borza ta' San Martin (€1.50). 

L-ahhar gurnata ghall-applikazzjoni ta' l-access arrangements tal-P6.

Nibdew nircievu presepji ghal-wirja li se tinfetah fl-ahhar ta' Novembru. Dawn iridu jkunu mahduma u mhux mixtrija.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 02, 2009 at 10:02 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Titjira Edukattiva PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 02, 2009 at 02:00 AM

26 t'Ottubru 2009

Gheziez Genituri,

L-iskola taghna se torganizza  titjira edukattiva ghall-istudenti flimkien mal-Air Malta. 

Il-hsieb principali li norganizzaw titjira edukattiva minghajr ma ninzlu f'xi pajjiz iehor dejjem ikun biex waqt li naghtu l-opportunita' lil dawk l-istudenti  li qatt ma telghu fuq ajruplan, isiefru  mqar ghal ftit hin barra minn Malta, ahna nkunu nistghu naghmlu dan minghajr spejjez kbar. 

Se nsiefru abbord l-ajruplan A320 tal-linja nazzjonali tal-ajru, Air Malta li jesa` 168 persuna.  Minhabba li s-seats huma limitati l-iskola taddotta s-sistema li min jibbukkja l-ewwel jinghata preferenza.  Zmien ghandkom sa l-ahhar ta' Novembru.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 02, 2009 at 06:55 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 16 - 20 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
10:19 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org