Home arrow News arrow Skola
News - Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 29, 2008 at 05:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

It-Tnejn,    01.12.08 Skola sa 12.00pm billi se jkun hawn laqgha fis-sala ghall-ghalliema taghna, dawk ta' Sannat u tar-Rabat dwar id-dokument tat-transizzjoni. 

 

It-Tlieta, 02.12.08  Illum hija Foundation Day, kien fit-2 ta' Dicembru, 1861 li nfethet l-ewwel Skola tal-Gvern f'dan ir-rahal.
8.05am Laqgha ta' l-Eko-Skola. Il-membri u l-genituri huma mhegga biex jattendu. 
8.30am L-assembly tkun f'idejn il-klassi tal-P4.  Il-genituri jistghu jattendu biex jarawhom.

L-Erbgha, 03.12.08 Jinbieghu l-ahhar biljetti ghal Coffee Morning tal-Hamis.  Mhux se jinbieghu biljetti mill-bieb.

Il-Hamis, 04.12.08 Get-Together/Coffee Morning li jibda fid-9.00am bis-sehem tat-tfal ta' l-iskola.  Ikun hawn tombla tajba.  Ejja hu pjacir u tkun qed tghin lil uliedek.
1.15pm  Il-P4 jattendu l-Kunsill Lokali Xewkija fl-okkazjoni tal-15 -il sena mit-twaqqif tal-Kunsilli Lokali.  Se jiltaqghu mas-Sindku u Kunsillieri.
4.30pm  Tahdita mill-Gozo College fin-Ninu Cremona Lyceum Complex dwar ‘Il-Karriera u t-Trobbija ta' l-Ulied'.  Titkellem l-Onor. Dr. Justyn Caruana.

Il-Gimgha, 05.12.08  L-ahhar gurnata ta' xoghol ghas-sinjorina Rita Said, ghalliema f'din l-iskola ghal bosta u bosta snin.  Filwaqt li nirringrazzjawha tax-xoghol fejjiedi li wettqet b'risq it-tfal tax-Xewkija, nawgurawlha dak kollu li tixtieq qalbha. AD MULTOS ANNOS!
9.30am Laqgha ghal P6 dwar id-drittijiet tal-konsumatur.  Min irid jista jipprepara xi mistoqsijiet.
Illum se niehdu r-ritratti tal-klassijiet.  Kulhadd irid jigi bl-uniformi  shiha.

 

Avvizi

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 25, 2008 at 02:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Hamis 27.11.08:  It-tfal tal-K1, K2, P1, P2, P3 jattendu ghal Eden Foundation.  Tiny Tots Activity fil-Gozo Sports Complex.  Transport €0.50 euro. 1.30p.m.  Shared Reading Session mal-genituri tal-P4 fis-sala ta l-Iskola.

Il-Gimgha 28.11. 08:  9.00a.m. Attivita mill-Protezzjoni Civili bhala parti mill-attivitajiet ta` Jum ix-Xewkija. Hin: 11.a.m.  Izur l-iskola l-awtur popolari Trevor Zahra bhala parti mill-Gimgha tal-Qari. Ser jiltaqa mat-tfal fis-sala ta l-iskola.  Dawk it-tfal li ghandhom kotba tieghu, igibuhom maghhom halli jiffirmahom.  Min irid jista jipprepara xi mistoqsijiet lil Trevor biex iwegibhom.
Dawk il-genituri tat-tfal li jattendu l-P4 u jridu jinkitbu ghall-kors ta kitba kreativa, ghandhom jaghmlu dan sa llum (28.11.08). Min-nhar it-Tnejn huma mistiedna wkoll it-tfal tal- P3 u P5.  First come first served.

It-Tnejn 1.12.08: Skola sa nofs in-nhar minhabba staff meeting straordinarju li ser jittratta d-dokument li ghadu kif hareg dwar it-transiszzjoni tat-tfal mill-Primarja ghas-Sekondarja.  L-ghalliema tax-Xewkija u tar-Rabat se jiltaqghu fl-iskola ta Sannat.

4.12.08;  Coffee morning li jibda fid-  9.00a.m. bis-sehem tat-tfal. Biljetti jinbieghu sa nhar l-Erbgha 3 ta` Dicembru.

 

Avvizi

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 13, 2008 at 04:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Gimgha tal-Qari u l-Kotba

It-Tnejn, 17.11.08:  Multi-sensory reading session ghat-tfal tal-K1, K2 u P1.

Fiera tal-Ktieb, fl-iStaff Room, kuljum, mit-8.30am-9am u mis-2.00pm-2.30pm Ikun hawn kotba varjati bi prezzijiet ghal but ta' kulhadd.

Se tittella esebizzjoni mill-P5 u P6 dwar:  A book I read

It-Tlieta, 18.11.08: P1 u P2 igibu maghhom gugarell u l-ktieb favorit taghhom.  P4 izuru l-Gozo Press u jattendu seminar.  L-ghalliema jattendu PD session fl-iskola tas-Sannat, fis-2.35pm, flimkien ma' l-ghalliema tar-Rabat.

Bookfair

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Written by Claudio Vella   
Nov 09, 2008 at 04:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

It-Tnejn, 10.11.08  ‘Hands-On-Farming' ghal P6.  Jigu lebsin tracksuit, packed lunch, beritta u karti ghan-notamenti.  F'kaz ta' xita, din issir darb'ohra.  Ghalhekk, it-tfal igibu s-satchel normali. 

It-Tlieta, 11.11.08  Jum it-Tifkira.  Niftakru fil-mejtin tal-gwerer.  Titqassam il-Borza ta' San Martin u jittella' l-hamper ta' San Martin.  Min irid biljetti tal-lotterija ghad fadlilna.  Grazzi lil kull min ghen billi xtara biljetti.  Fis-6pm Laqgha fis-sala ta l-iskola mill-Kunsill Lokali dwar ‘Healthy Living'. Tonqsux.

L-Erbgha, 12.11.08  Laqgha dwar l-ADHD fis-6th Form  fil-5.30pm. Ghal aktar taghrif cemplu 2155 6626

Il-Gimgha, 14.11.08  It-tfal tal-P4, P5 u P6 izuru diversi postijiet madwar ix-Xewkija. 

 

Mistoqsija bi premju:

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Nov 01, 2008 at 03:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Hadd, 2.11.08  Wirja ta' ghasafar mtellgha mill-Kunsill Lokali fis-sala

It-Tnejn, 3.11.08 Mid-term holiday (Studjaw!)

It-Tlieta, 4.11.08 Mid-term holiday (Studjaw!)

L-Erbgha, 5.11.08 Laqgha fis-sala ta' l-iskola mtellgha mill-Kunsill Lokali dwar is-Sigurta fl-Ikel.  Hu mportanti li wiehed jattendi.

Il-Hamis, 6.11.08  Qrar P4,P5 u P6.  Jingabru l-komponimenti li qed jiehdu sehem fil-kompetizzjoni ghal Jum ix-Xewkija.  Il-Klassijiet li qed jiehdu sehem huma P4, P5 u P6.

Il-Gimgha, 7.11.08  Quddiesa fis-sala ta' l-Iskola. 

Avvizi:

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 41 - 45 of 56
Sunday, 3 rd July 2022
11:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org