Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Programm tal-Festa ta' San Gwann Gewwa l-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
May 10, 2009 at 05:13 AM

THE FEAST OF SAINT JOHN THE BAPTIST 2009   HOLY EUCHARIST CHURCH ST.ALBANS

 

Friday 19th June, 2009

6:30pm – Confessions in English

7:30pm –  Mass, celebrated by Fr Raymond Zammit MSSP. The Pilippino choir “PAKAT PINOY” will provide the music and singing throughout the mass.  Immediately following mass, a demonstration with the small statue of St. John in the church car park will occur. The evening celebrations will close with the band performing in the hall.  Complimentary tea, coffee and pastizzi will be provided.  Soft drinks, beer and whisky will be sold at the bar for your convenience.. 

Saturday 20th  June, 2009

6:30pm – Our Dinner Dance at the Lakeside Reception Centre on Keilor Melton Road, Taylors Lakes. Will be a spectacular night.  This wonderful evening of celebrations will consist of a five-course meal, music and dancing.  Musical entertainment by DJ Tony  and the Maltese Brass Band Inc. will be the highlight.  The brass band will play popular Maltese marches, while the small statue of St. John is paraded amongst the people.  The direct telephone link with Radio Prekursur will occur this evening.  This will be transmitted throughout Gozo. 

Sunday 21st June, 2009

2:30pm—Formalities prior to the Mass will commence including the Bringing up of symbols, DVD of St. John’s life  and Prayer of St. John.  3:00pm –Fr. John Taliana will celebrate the Solemn High Mass.  The Philippino choir “PANGKAT PINOY” will provide us with music and singing throughout the mass.  The traditional procession will begin immediately after the Mass with the Malta-Gozo City of Brimbank Concert Band and The St.Albans Melita Band Incorporated. A fireworks show will dazzle those who attend at the end of the procession.  The evenings celebrations will conclude in the Parish Hall where there will be both brass bands and a DJ.  The bar will be open for the sale of food and drinks. 

For further details contact:

Sam Tabone - 0412 55 55 10                         
Rita Attard - 9311 7713
Christine Carabott - 0419 35 99 30             
Stephen Buttigieg - 0402 11 82 12
Fred Psaila - 0407 029 004                       
Jonathon Spiteri - 0422 271 738
Zachary Cauchi - 0413 230 446
Jesmond Attard - 0421 890 168

 

 

 sj1

 Viva San Gwann Battista

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 01, 2009 at 08:10 PM )
Il-Gimgha l-Kbira go Melbourne fl-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Apr 10, 2009 at 11:47 PM

Insellmilkom mill-Awstralja,

Ilbierah gol-knisja ta' San Pawl  f'Kealba, Melbourne saret il-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira. Hafna nies minn diversi ghaqdiet hadu sehem f'din il-purcisjoni/peagent li ta' kull sena tigi organizzata mill-Good Friday Assc.  Ahna ta' St John The Baptist Assc. min-naha taghna l-Kumitat ha sehem billi organizza il-garr ta' l-istatwa tar-Redentur bl-istess fratelli li jgorru l-istatwa ta' San Gwann il-Battista fil-festa li ta' kull sena jaghmel dan il-kumitat.  Konna wkoll prezenti bl-istandard ta' l-Ghaqda taghna.  Hadna hafna pjacir meta rajna, specjalment il-President taghna Sam Tabone jimxi mal-purcissjoni mal membri l-ohra tal-Kumitat.  Hafna tfal hadu sehem billi libsu ta' persunaggi bibblici.  F'din il-purcissjoni jiehdu sehem mat-tlitt mitt persuna.

Hija haga sabiha li tradizzjoni bhal din tibqa' sejra kif nisperaw li dan isehh. [ Informazzjoni u Ritratti : Jesmond Attard ]

 gka1

 Membri tal-Kumitat quddiem l-Istatwa
tar-Redentur

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 12, 2009 at 11:30 AM )
Read more...
Ahbarijiet mill Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Mar 22, 2009 at 09:41 AM

Gheziez Hbieb Xewkin,

                                       Jien Jesmond Attard li ser nwasslilkom dawn l-ahbarijiet mill-Awstralja. Illum il-Hadd 22 ta' Marzu sar il-BBQ tal-membri li jsir kull sena fi Brimbank Park.  Dan jigi organizzat minn St John The Baptist Ass. ghall-membri biex nirringrazzjawhom ta' l-ghajnuna li jaghtuna matul is-sena kollha.  L-ewwel haga hija sabiha hafna li rajna lilll-President taghna s-sur Sam Tabone fostna wara li kien ma jiflahx, u sewwa wkoll li tara hafna nies membri li jiehdu gost u jghidu xi kelma.  F'dan il-BBQ tigi mgedda t-tessera tal-membri u jkun hemm xi loghob bhalma huma l-bocci, tombla u lotterija bi premijiet sbieh.  Din kienet okkazjoni wkoll biex isiru l-preparamenti ghall-festa ta San Gwann Battista li tinvolvi hafna xoghol.  Issa jekk Alla jrid, isir meeting tal-Kumitat biex nohorgu l-ktieb ta' kull sena u l-programm ghall-festa.                                        

            Jiena min naha tieghi ma ghandi xejn iktar xi nghidilkom hlief li nselli ghal kulhadd.

Dejjem taghkom,

                            Jesmond Attard.

 aus1

 Sam Tabone flimkien ma' membri
tal-kumitat waqt il-BBQ

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 23, 2009 at 08:51 PM )
Read more...
Festa ta San Gwann Battista gewwa Sydney Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Sep 01, 2008 at 01:23 AM

Inselmilkom hbieb Xewkin,

 

Jien Jesmond Attard li ser nikteb dawn il-ftit ahbarijiet biex nghidilkom kif b'succes iehor ghamilna il-festa ad unur San Gwann Battista gewwa l-knisja tas-San Mikiel ta' Blacktown  l-stat ta' Sydney. L-ewwel haga nixtieq nirringrazja lil Vicky Muscat u l-kumitat kollu ta' Sydney ghas success tal-festa li kellhom. Jien minn nahha tieghi kelli l-unur li nkun presenti u hadt hafna pjacir. Il-festa kienet tikkonsisti f'quddiesa solleni li giet iccelebrata minn  Father Terry G. tas-Socjeta Missjunarja ta' San Pawl. Il-kant kien f'idejn il-kor Malti ta' N.S.W li ghamel hafna kant sabieh. Ghal din il-quddiesa attendew numru sabih ta' nies minn Sydney kif ukoll minn Melbourne u din is-sena kien hawn fostna persuni specjali minn Malta. Dawn huma Giovanna u Joe Buttigieg mix-Xewkija li jahdmu hafna ghar-rahal tax-Xewkija. Wara kien hemm purcisjoni bl-istatwa ta' San Gwann Battista, xoghol ta' l-skultur Xewki Hubert Saliba. Waqt il-pucisjoni hadet sehem il-banda Queen of Peace ta' N.S.W li daqqet marci sbieh mat-toroq ta' madwar il-knisja. Wara kien hemm id-'dinner dance' illi nista nghid li kien ippakkjat bin-nies li gew jiccelebraw din il-festa. Kien hemm ikla ta' hames korsi u band li ferhet lil kullhadd bil-muzika taghha. Kien hemm ukoll il-banda li daqqet marci brijuzi ghal festa li hemmekk giet merfugha l-istatwa ta San Gwann iz-zghir. Dik kienet il-festa fil-qosor  li nista' nghid kienet success kbir. { Rapport u Ritratti: Jesmond Attard }

fa1

L-Istatwa ta' San Gwann Battista gewwa Sydney 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 01, 2008 at 07:41 PM )
Read more...
Ahbarijiet mill-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Aug 13, 2008 at 12:33 AM

Jien Jesmond Attard li inselmilkom ghal darba ohra minn gewwa l-Awstralja. Din id-darba ser nikteb dawn il-ftit versi biex ninfurmakom li fit-30 ta' Awwissu ser tigi iccelebrata  il-festa tal-Qtuh ir-ras ta'  San Gwann Battista gewwa Sydney. Is-Sinjura Vicky Muscat  u l-membri tal-kumitat ta' NSW qed jithabtu verament mill-iktar biex din il-festa tigi ccelebrata mill-isbah. Kif issir ta' kull sena nies minn Melbourne jitilaw Sydney biex ikunu jistaw ukoll jiccelebraw il-festa maghhom bhal ma huma jigu jiccelebraw il-festa maghna gewwa Melbourne. Il-preparamenti issa huma kollha lesti. Jien malli jkolli iktar ahbarijiet nibghathom.

 

Dejjem taghkom

Jesmond Attard

 sj1

 San Gwann Battista

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 13, 2008 at 11:07 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 21 - 25 of 41
Friday, 26 th February 2021
07:05 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org