Home arrow News arrow Australia
News - Ahbarijiet mill-Komunita tax-Xewkija gewwa l-Awstralja.
Ahbarijiet mill-Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 14, 2008 at 09:54 AM

Inselmilkom hbieb.

Illum Is-Sibt 14 ta' Gunju beda jintrema l'armar ta barra hekk nistaw nghidu li l-festa issa tinsab fil qrib . Kien hemm hafna nies li kienu jghinu u kullhadd ta daqqa ta' id mill l'ahjar li seta. Peress li hawn hekk naghmlu il-festa fix - xitwa kien daqxejn tal-ksieh  u ghamlet ftit tax-xita wkoll imma ghal grazzja tal-bambin u ta' San Gwann mexa kollox harir. Issa nistenew sal  l'Erbgha biex inkunu nistaw narmaw il-knisja minn gewwa.

Ghal issa daqshekk  inselli ghalikom hafna.

Jesmond Attard

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 14, 2008 at 02:10 PM )
Read more...
Insellmilkom mill-Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 09, 2008 at 02:12 PM

Il-festa tinsab fil-qrib.

Insellmilkom huti Xewkin ,

Bhal ma diga tafu li l-festa tal-patrun taghna San Gwann tinsab fil-qrib, ahna minn nahha taghna il-preparamenti ghal festa lahqu l-qofol taghhom billi ghada t-tlieta ser jibda jinhareg l'armar minn gewwa il-mahzen  taghna. Qed jigi imhejji l-armar li jintrama gewwa il-knisja . Naraw li kollox huwa sewwa. Saru wkoll kuntatti ma dawk kolla li ser jiehdu sehem fil-festa bhal ma huma il-baned , il-fratelli  w dawk kolla li b'xi mod jew iehor jiehdu parti fil-festa ad Unur tal-Patrun mahbub taghna SAN GWANN BATTISTA.

 

Inselmilkom mill-Awstralija

Jesmond Attard

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 10:43 PM )
Ahbarijiet mil-Awstralija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
Jun 06, 2008 at 02:56 PM

Jien Jesmond Attard inselmilkom ghal dawn l'ahbarijiet min gewwa l'Awstralija.

Il-bierah il-Hamis iltaqa l-kumittat tas St John The Baptist Ass. biex jiddiskuti il-programm tal-festa w jsiru l'ahhar irtokki . F'dan il-meeting gie diskus ukoll it-tqassim tat-tliet jiem tal-festa.

Gew ikonfermati il-baned  u id-DJ ghad dinner dance. Tqasmu wkoll il-kotba biex jkunu jistaw jigu distribjuti gewwa l-hwienet u l-klabbs. Sar ukoll programm kif ser tigi trasmessa fuq Radju Prekursur il-quddiesa tal-Gimgha w dik tal-Hadd. Gie diskuss ukoll il-programm kif ser titmexxa l-purcisjoni w il-wirja tal-hruq tan-nar. Gie diskuss ukoll kif ser jitqassam id-dinner dance  rigward armar, tal-hall bil-bnadar u l-istatwa ta' San Gwann iz-Zghir. Nisperaw li f'dawn il-ftit versi tajniekom idea ta' kif qed norganizzaw il-festa gewwa Melbourne.

Inselmilkom Jesmond Attard

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 12:44 PM )
Medaljun gdid ghas 'St John the Baptist Association' PDF Print E-mail
User Rating: / 8
Written by Claudio Vella   
Jun 03, 2008 at 07:00 AM
st.%20john%20association1b_small
 Il-Medaljun il-Gdid ghas-
'St John the Baptist Association'
Ikklikkja biex tkabbar

 

Illum dal-ghodu, 3 ta' Gunju, telaq minn Malta medaljun gdid li sar ghas-socjeta 'St John the Baptist Association', li hemm gewwa Melbourne, l-Awstralja. Dan il-medaljun huwa mpitter bl-acrylics u sar mil-artist Xewki Paul Falzon. Dawn l-ahhar jiem saru l-ahhar kuntatti ma' Jesmond Attard fl-Awstralja sabiex ikunu finalizzati l-preparamenti rigward it-trasport ta' dan il-medaljun. Nawguraw l-festa t-tajba lil hutna l-emigranti li hemm fl-Awstralja.

Write Comment (1 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 12:42 PM )
Ahbarijiet mill-Awstralja PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Contributed by Jesmond Attard   
May 31, 2008 at 07:23 AM

Insellmilkom,

Hbieb, jien Jesmond Attard minn gewwa l-Awstralja li ser nibghat dawn l-ahbarijiet. Nhar il-Hamis li ghadda l-kumitat ta' l-armar iltaqa' biex jiddiskuti meta ser isir l-armar tal-festa li ssir gewwa St Albans f'Melbourne. L-armar ser jibda jintrama s-Sibt 14 ta' Gunju  u jitqassam fi-tlett ijiem . Is-Sibt jintrama barra fit-toroq,  l-Erbgha tintrama l-knisja minn gewwa u l-Hamis jitkompla jitlesta barra. Sar ukoll meeting biex naraw kemm ser ikollna nies ghall-ballu li jsir lejlet il-festa, milli jidher ser jkun hemm numru sabih ta' nies. Jien minn naha tieghi nkompli ninfurmakom b'dak li qed isir gewwa Melbourne l' Awstralija.

Insellmilkom
Jesmond Attard.

 

 image01[1]

  Pavaljun tad-dawl gewwa l-Awstralja

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 08, 2008 at 12:40 PM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Results 36 - 40 of 41
Friday, 26 th February 2021
07:38 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org