Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Jintemm il- Gozo Summer Training Camp 2015 organizzat mix-Xewkija Tigers Youth Nursery PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 07, 2015 at 05:12 AM

      Nhar is-Sibt 5 ta' Settembru 2015, gie fi tmiem il-Gozo Summer Training Camp 2015. Din l-attivita kienet organizzata mix-Xewkija Tigers Youth Nursery u kien fija ghaxar sessjonijiet ta' tahrig  min coachs famuzi Maltin uGhawdxin. Ghal dan it-tahrig attendew numru sabih ta' tfal min Ghawdex kollu u hemm il hsieb li dan jerga jsir sena ohra. Fi tmien is-sessjoni ta' nhar is-Sibt tqassmu ic-certifikati lil dawk kolla li attendew.[ Ritratti: Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

 DSC_6619-1024
 Waqt is-sessjoni ta' nhar is-Sibt

 

Write Comment (0 comments)
Il-Festa tal-Martirju ta' San Gwann Battista fix-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 02, 2015 at 11:17 AM

     Nhar is-Sibt 29 t'Awwissu 2015, gew fi tmiem il-festi fl-okkazzjoni tal-Martiju ta' San Gwann ghal din is-sena. Fil-ghaxija fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Koncelebrazzjoni Sollenni mmexxija mil-Isqof SilvetrMagro u izjed tard sar il-Marc mil-Banda Prekursur. Ta' min jghid li din i-sena il-kumitat tan-nar haseb ghal-wirja tan-nar kemm ta' l-ajru u anke ta' l'art. Fi tmiem il-marc is-Sindku tax-Xewkija flimkienn ma' l-Arcipriet Mons. Carmelu Mercieca xeghlu l-Huggiega tradizzjonali fost id-daqq ta' l-innumarc tal-Martirju.[ Ritratt: M'Angelo Camilleri ] ghal-aktar ritratti ara il-Facebook page tax-Xewkija.net

100_3689-1024
 Waqt il-marc tal-Martirju

 

Write Comment (0 comments)
Recording tat thabbira ta' l-Arcipriet il-gdid PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Sep 01, 2015 at 06:52 PM
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xyMtgPJMQd4 
 
It-thabbira tan-nomina ta' Arcipriet gdid tax-Xewkija, Dun Daniel Xerri,
 hekk kif giet imxandra fuq Radju Prekursur nhar il-Hadd 30 ta' Awwissu 2015 .
Riratti Joanna Falzon u Daniel Borg, Audio Joseph Xuereb.
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 03, 2015 at 11:15 AM )
Apprezzament - Arcipriet Mons Carmelo Mercieca - Missier ix-Xewkija Moderna PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
Aug 30, 2015 at 12:56 PM

Dun Karm Mercieca twieled fil-25 ta’ Settembru 1941, fix-Xewkija Ghawdex minn Marcell Mercieca u Terezina mwielda Xuereb. Ghammdu zijuh, Mons Carmelo Xuereb, fil-knisja Arcipretali tax-Xewkija u kien moghti l-ismijiet ta Karmenu, Guzeppi u Anton.

 

Wara li ha l-edukazzjoni primarja fl-iskola tax-Xewkija, hu ssokta bl-istudji tieghu fis-Seminarju t’Ghawdex minn fejn ghamel b’success l-ezamijiet tal-General Certificate of Education. Hu kompla l-istudji ghas-sacerdozju u gie ordnat sacerdot mill-isqof Mons. Guzeppi Pace fil-5 ta’ April 1964, fil-Katidral t’Ghawdex. Huwa ghamel l-ewwel quddiesa solenni tieghu fis-7 ta’ Gunju  1964 fil-Bazilika ta’ San Gorg tal-belt Victoria u fl-14 ta’ Gunju tal-istess sena, huwa ghamel l-ewwel Quddiesa Solenni tieghu fil-Knisja Parrokjali tax-Xewkija.

 

Dun Karm inxtehet b’ruhu u gismu ghall-apostolat fost it-tfal u z-zghazagh fl-Oratorju Don Bosco fir-Rabat u ghamel ukoll zmien responsabbli mill-istess Centru. Kien mahbub hafna miz-zghazagh, li fih kienu jsibu sacerdot imheggeg, intelligenti u li jifhem il-problemi taghhom. Kien ukoll ghal xi zmien vici parroku tal-bazilika ta’ San Gorg.

 

Mal-hatra ta’ Mons Isqof  Nikol Cauchi bhala Amministratur Apostoliku ghal Ghawdex, Dun Karm gie mahtur biex jahdem f’bosta kummissjonijiet tal-Kurja, fosthom bhala Segretarju tal-Kummissjoni Kateketika, bix-xoghol ta’ ppjanar u organizzazzjoni tat-Taghlim Nisrani fid-Djocesi Ghawdxija. Kemm –il darba hu gie mibghut mill-Awtoritajiet tal-Knisja f’Ghawdex ghal diversi laqghat u kungressi f’Malta kif ukoll barra minn Malta.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 09, 2015 at 04:12 PM )
Read more...
Arcipriet gdid ghax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 7
Written by Frans Galea   
Aug 30, 2015 at 09:00 AM
 image(1) image
L-Arcipriet Daniel
Xerri
 L-Arcipriet Carmelo
Mercieca 

 

Ftit tal-hin ilu, waqt zjara li ghamel fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech habbar lil-poplu migbur fil-knisja li kien ser jahtar Arcipriet gdid ghal-Parrocca ta' San Gwann Battista tax-Xewkija.

L-Arcipriet gdid huwa Dun Daniel Xerri mill-parrocca ta' Marija Bambina x-Xaghra li serva bhala Kappillan fil-parrocca ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas-Seminarju t'Ghawdex.  Huwa twieled fil 21 t'Awwissu 1969 u gie ordnat sacerdot fis sena 1994. Wara diversi snin jistudja Ruma, Dun Daniel gie lura Ghawdex fl-2004. Lura Ghawdex Dun Daniel serva bhala Kappilan ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas Seminarju.

L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca twieled fil 25 ta' Settembru 1941 u gie ordnat sacerdot fis-sena 1964. Mons. Carmelo Mercieca inhatar Arcipriet tax-Xewkija fis 6 ta' Frar 1972 u fit 43 sena li ghamel bhala Arcipriet huwa lesta l-knisja Rotunda, bena kampnar, inbniet il-koppla ta' quddiem,  inbena c-centru parrokjali, ingieb sett qniepen godda, inbnew zewgt oqsma tal-Museum, inbena il mahzen ta' l armar, bdiet tinbena Kappella gdida f' Ta' Gokk u hafna progetti ohra ta' gid ghax Xewkin kollha. Min nahha taghna nirringrazjaw hafna lil Mons. Mercieca u nawguraw lil Dun Daniel fil missjoni gdida ghal gid spiritwali u materjali tax Xewkin u nwieghduhom it-talb taghna.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 03, 2015 at 10:49 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 2097
Thursday, 8 th October 2015
23:55 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 21 °C
Humidity: 68 %
Pressure: 1015.92 mb
Wind: North | (350°)
Wind Speed: 8.05 km/h
Sunrise: 7:01 am
Sunset: 6:34 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 16 °C | 88 %|
Paris: 10 °C | 82 %|
New York: 19 °C | 56 %|
Tokyo: 16 °C | 52 %|
Sydney: 19 °C | 56 %|
Melbourne: 20 °C | 49 %|
London: 12 °C | 88 %|
Ottawa: 12 °C | 41 %|
Rio de Janeiro: 26 °C | 69 %|

Weather Forecast

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion