Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.Weekend Break Ghall-Players Ta' Xewkija Tigers PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 19, 2008 at 06:26 PM

Kif qed jaghmel f'dawn l-ahhar snin, il-kumitat tax-Xewkija Tigers,  organizza weekend break gewwa lukanda f'Paceviele ghall-players kollha minn nhar il-Gimgha sal-Hadd . Din il-mawra f'Malta kienet tinkludi wkoll il-loghba Valletta vs Marsaxlokk kif ukoll mawra l-Belt Valletta ghac-celebrazzjonijiet ta' Valletta F.C. wara r-rebh tal-kampjonat Malti mil-club Belti. Id-delegazzjoni kienet immexxija minn Jeffrey Farrugia [President] , Joseph Attard [segretarju] u Franco Azzopardi [kaxxier] u membri ohra tal-kumitat.

Xewkija%20Tigers%20Team

Xewkija Tigers F. C. 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 20, 2008 at 12:58 PM )
L-Armar Tal-Festa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 18, 2008 at 03:41 PM

Bhalma konna habbarna fil-gimghat li ghaddew bhal issa l-kumitat ta' l-armar ghaddej bix-xoghol fuq it-trofej tal-pjazza biex dawn jizzanznu din is-sena. Infatti din il-gimgha Ruben Farrugia kien qed jaghti l-lostru lil dawn it-trofej biex imbaghad fil-jiem li gejjin titwahhal l-iskultura taghhom.

armar18508n1

 Ruben Farrugia

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 25, 2008 at 02:34 PM )
Read more...
L-Ghaxar Anniversarju Ta' L.S.C. [Malta Gozo] PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
May 18, 2008 at 04:07 AM

Il-club tas-supporters ta' Liverpool gewwa Ghawdex qeghdin ifakkru l-ghaxar anniversarju mit-twaqqif taghhom b'diversi attivitajiet. Fost affarijiet ohra kien hemm zjara fil-Club taghhom li jinsab fi Vjal il-Labour ix-Xewkija ta' ex player famuz ta' Liverpool Phil Neal. Nhar il-Hadd 11 ta' Mejju  Phil Neal ra l-ahhar loghba ta' Liverpool ghal dan l-istagun flimkien mas-supporters Ghawdxin fil-Club taghhom fix-Xewkija. Il-president tal-Club Charlie Farrugia pprezenta tifkira lil-dan il- player famuz.

 IMG_2682
 

 

Write Comment (2 comments)
Last Updated ( May 18, 2008 at 05:04 AM )
Read more...
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
May 16, 2008 at 10:19 PM

 Id-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali se jorganizza ghal sena ohra diversi korsijiet ghat-tfal matul ix-xhur tas-sajf.  It-tfal kollha jistghu jattendu ghal dawn il-korsijiet, kemm dawk li jattendu l-iskola primarja tax-Xewkija, kif ukoll dawk li jattendu fi skejjel ohra primarji, .

Il-korsijiet huma dawn:

1.  Skola Sajf 2008:  din hi miftuha ghat-tfal li qeghdin jattendu l-Year 4, Year 5, Year 6.  Hawn it-tfal jitghallmu jaghmlu oggetti bl-idejn u crafts.  Skola Sajf tibda mill-14 ta' Lulju, 2008 u tispicca fil-5 ta' Settembru, 2008.  Skola Sajf tkun miftuha l-gimgha kollha, mit-Tnejn sal-Gimgha u tibda fid-9.00am u tispicca f'12.00pm.  Irid isir hlas darba biss ta' 11.50 euro (Lm4.94) li jkopri l-ispejjez tal-materjal uzat.  Kull min hu nteressat, ghandu jmur l-iskola primarja tax-Xewkija, matul il-hinijiet ta' l-ufficcju, sa nhar il-Gimgha, 6 ta' Gunju.

 

2.  Klabb Sajf 2008:  Dan il-kors huwa miftuh ghat-tfal tal-Year 2 u Year 3 kemm ghat-tfal li jattendu l-iskola primarja tax-Xewkija, kif ukoll ohrajn li jattendu skejjel ohra. Dan il-kors jiffoka fuq story telling bl-uzu tal-pupi, role playing u attivitajiet ohra relatati mal-qari.  Klabb Sajf ikun miftuh mit-Tnejn sal-Hamis, minbarra l-Gimgha, mid-9.00am sa 12.00pm. Irid isir hlas ta' 11.50 euro (Lm4.94) darba biss biex ikopri l-materjal uzat.  Kull min hu nteressat, ghandu jmur l-iskola primarja tax-Xewkija, matul il-hinijiet ta' l-ufficcju, sa nhar il-Gimgha, 6 ta' Gunju.

 

F'kaz ta' diffikulta tistghu ccemplu l-iskola fuq 2155 6341 jew mobile 79067215.

Mr Saviour Tabone
Head of School Soil Street,
Xewkija, XWK 9034
Web: http://schoolnet.gov.mt/xewkija
E-mail:

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
Attivita Shiha Miz- Zghazagh Xewkin Ghal-festa PDF Print E-mail
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
May 16, 2008 at 12:35 PM

Bhalissa fil-kazin tal-Banda Prekursur iz-zghazagh Xewkin ghaddejin b'hidma kbira bi preparazzjoni ghall-festa ta' din is-sena. Xewkija.net din il-gimgha zorna il-mahzen fejn jiltaqghu dawn iz-zghazagh u stajna naraw attivita' shiha. Ta' min jghid li nhar is-Sibt 24 ta' Mejju  ser jigi organizzat B.B.Q. kbir Mgarr ix-Xini fejn ser jigi muri fuq screen kbir il-Eurovision Song Festival.


zghazagh16509
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 17, 2008 at 07:09 AM )
Read more...
<< Start < Previous 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 Next > End >>

Results 2476 - 2484 of 2527
Saturday, 24 th August 2019
23:58 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org