Home arrow News
News - Ahbarijiet Relatati Max-Xewkija

Merhba fuq is-sezzjoni ta' l-ahbarijiet ta' Xewkija.net. F'din is-sezzjoni se npoggu l-ahbarijiet li jinvolvu x-Xewkija.INAWGURAZZJONI TAT-TUZELL TAL-FESTA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2019 at 11:59 AM

Nhar il-Hamis 6 ta’ Gunju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tuzell tal-Festa wara x-xoghol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret prezentazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieghu u prezentazzjoni ohra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li hadet hsieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xoghol ha madwar sentejn. Waqt ic-cerimonja tal-inawgurazzjoni ha sehem ukoll il-Kor tat-tfal tal-parrocca, “Ulied il-Battista”. L-Arcipriet ghamel diskors tal-okkazjoni li fih fisser is-sinjifikat tat-Tuzell u rringrazzja lill-benefatturi kollha li taw il-kontribut taghhom biex dan il-progett seta’ jkun possibli. Ghall-ewwel parti tac-cerimonja t-Tuzell kien imdendel fil-baxx fuq l-artal, u mbaghad, wara li gie mbierek mill-Arhipriet, ittella’ ’l fuq f’postu waqt il-kant tal-innu l-gdid “Ghaziz Gwanni, Patrun taghna”.

 DSC_1119-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 12, 2019 at 08:19 PM )
INAWGURAZZJONI TAT-TUZELL TAL-FESTA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2019 at 11:55 AM

Nhar il-?amis 6 ta’ ?unju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tu?ell tal-Festa wara x-xog?ol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret pre?entazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieg?u u pre?entazzjoni o?ra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li ?adet ?sieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xog?ol ?a madwar sentejn. Waqt i?-?erimonja tal-inawgurazzjoni ?a sehem ukoll il-Kor tat-tfal tal-parro??a, “Ulied il-Battista”. L-Ar?ipriet g?amel diskors tal-okka?joni li fih fisser is-sinjifikat tat-Tu?ell u rringrazzja lill-benefatturi kollha li taw il-kontribut tag?hom biex dan il-pro?ett seta’ jkun possibli. G?all-ewwel parti ta?-?erimonja t-Tu?ell kien imdendel fil-baxx fuq l-artal, u mbag?ad, wara li ?ie mbierek mill-Ar?ipriet, ittella’ ’l fuq f’postu waqt il-kant tal-innu l-?did “G?a?i? ?wanni, Patrun tag?na”.

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 18, 2019 at 09:30 PM )
Jigu maghrufa il-membri tal-Kunsill Lokali gdid tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 30, 2019 at 05:29 PM

Il-bierah l-Erbgha 29 ta' Mejju 2019, saru maghrufa il-hames kunsilliera godda li ser iservu fil-Kunsill Lokali tax-Xewkija wara l-ellezzjoni ta' nhar is-Sibt 25 ta' Mejju 2019. Dawn huma,

 3d crest with shadow

Hubert Saliba ( Sindku )

Paul Azzopardi 

Jeanelle Attard

John Vella

Donenic Zerafa

Ahna nifirhulhom u nawgurawlhom hidma fejjieda ghar-rahal taghna tax-Xewkija.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 31, 2019 at 01:04 AM )
Servizz mill-Banda Prekursur fir-Rahal tal-Munxar PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 29, 2019 at 05:00 PM

Il-Gimgha, l-24 ta’ Mejju 2019, il-banda Prekursur tax-Xewkija, hadet sehem fil-ftuh tal-istagun tal-festi billi ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni fil-festa ta’ San Pawl Nafragu, fir-rahal tal-Munxar, Ghawdex.  F’din l-okkazjoni l-banda Prekursur daqqet ia-sett tal- marci popolari flimkien ma innu mar Lill San Pawl Nawfragu tal-kompozitur  Vincenso Ciappara.

Dimostrazzjoni San Pawl Munxar 24-05-2019.4

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 29, 2019 at 05:02 PM )
90 Anniversarju tal-Banda Prekursur PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 15, 2019 at 08:44 PM

Nhar il-Gimgha, l-10 ta’ Mejju 2019, saret serata muzikali mill-aljievi tal-banda fis-sala ?akkarija Cilia fil-kazin tal-banda Prekursur.  Is-serata bdiet b’quddiesa mid-Direttur Spiritwali tal-banda Prekursur il-Kanoniku Dun Eddie Zammit flimkien ma l-arcipriet Mons Daniel Xerri fl-okka?joni tad-90 anniversarju tat-Twelid tal-Banda Prekursur. Il-pre?entatri?i ta’ din is-serata kienet is-Sinjura Elaine Zammit Haber bandista tal-banda  Prekursur.

 Serata tal-Aljievi 10.10-05-2019.

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 10 - 18 of 2521
Saturday, 20 th July 2019
17:37 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org