Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Titjira Edukattiva
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Titjira Edukattiva PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 02, 2009 at 02:00 AM

26 t'Ottubru 2009

Gheziez Genituri,

L-iskola taghna se torganizza  titjira edukattiva ghall-istudenti flimkien mal-Air Malta. 

Il-hsieb principali li norganizzaw titjira edukattiva minghajr ma ninzlu f'xi pajjiz iehor dejjem ikun biex waqt li naghtu l-opportunita' lil dawk l-istudenti  li qatt ma telghu fuq ajruplan, isiefru  mqar ghal ftit hin barra minn Malta, ahna nkunu nistghu naghmlu dan minghajr spejjez kbar. 

Se nsiefru abbord l-ajruplan A320 tal-linja nazzjonali tal-ajru, Air Malta li jesa` 168 persuna.  Minhabba li s-seats huma limitati l-iskola taddotta s-sistema li min jibbukkja l-ewwel jinghata preferenza.  Zmien ghandkom sa l-ahhar ta' Novembru.

 

It-titjira hi skedata li ssir nhar l-Erbgha 6ta' Jannar 2010 fl-10:00 ta' filg?odu.   Se ntiru lejn Ragusa, qrib l-Etna u l-g?ejjer Maltin.  Kull seat fuq l-ajruplan se jkun jiswa €50 u dan se jkopri t-titjira ta' siegha u nofs, mizata tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u snack li l-passiggieri kollha jing?ataw. Transport Skola-Mgarr-Cirkewwa-Airport u lura €10. B'kollox €60 kull persuna.

 It-tfal u passi??ieri ta' inqas minn sittax-il sena ma jkollhomx b?onn ta'  passaport imma ittra ta' kunsens - mog?tija mill-iskola f'isem l-Air Malta lil dawk li jkunu se jattendu - iffirmata mill-genituri jew kustodji li jiezdu hsiebhom.  Fejn ikun hemm ka?ijiet li mhux possibbli li ?-?ew? ?enituri jiffirmaw din l-ittra ta' kunsens, jekk joghgobkom aslu wasla sal-iskola ?a ng?idulkom x'tistghu taghmlu.  Ma' din l-ittra tridu tippre?entaw ukoll ritratt ri?enti passport size tat-tifel/tifla.  Passi??ieri ta' ‘l fuq minn sittax-il sena jkollhom b?onn jew il-Karta tal-Identita' jew il-Passaport.  Jekk passi??ier ikun se jippre?enta l-Karta tal-Identita', dan g?andu jara li j?edded din il-karta fl-Uffi??ju tal-Karti tal-Identita' fi Pjazza San Fran?isk, ir-Rabat.

 Seat ikun ibbukkjat meta t?allsu €60 u timlew l-ittra tal-kunsens iffirmata mi?-?ew? ?enituri.  Passi??ieri li se jakkumpanjaw lit-tfal g?andhom jag?tuna isimhom, flimkien mad-data tat-twelid u n-numru tal-karta ta' l-identita' jew il-passaport (skont x'se jippre?entaw l-ajruport).  Mal-?las ting?ataw ir?evuta.  F'ka? li n-numru ma jintla?aqx il-?las jing?ata lura b'mod s?i? lil kull passi??ier. Imma jekk it-titjira tkun se ti?i organizzata  u l-pagamenti jg?addu kollha g?and l-Air Malta u l-M.I.A. ma jkunx possibbli li a?na nag?tu xi flus lura lil xi passi??ier li jikkan?ella g?al xi ra?uni jew o?ra.  Min ikollu xi diffikulta' ji?i l-iskola u jkellemni.

 

Inselli ?afna g?alikom u nixtieqilkom kull ?id.

 

Mr. Saviour Tabone
Kap tal-Iskola

 
Gozo College, Xewkija Primary
Soil Street, Xewkija, Gozo, Malta   XWK 9034
Email:
Office:
URL:
+356 2155 6341    Mob 79067215
http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Nov 02, 2009 at 06:55 AM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
16:09 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org