Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Home arrow Skola arrow Il-Bandiera l-Hadra mtella' fl-Iskola Primarja tax-Xewkija
Il-Bandiera l-Hadra mtella' fl-Iskola Primarja tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Dec 15, 2009 at 03:00 AM

      Wara li ppartecipat fil-programm EkoSkola, li hu koordinat minn Nature Trust (Malta) l-iskola Primarja tax-Xewkija giet ippremjata bil-Green Flag biex b'hekk hi t-tieni skola f'Ghawdex li rebhet dan l-unur li s-sena l-ohra kien intrebah mill-iskola Primarja tax-Xaghra. EkoSkola huwa programm internazzjonali li hu mmexxi mill-Foundation for Environmental Education u jiffoka fuq it-tmexxija ambjentali. In-Nature Trust (Malta) introduciet dan il-programm f'Malta fis-sena skolastika 2002-2003 f'sitt skejjel f'Malta.  Prezentament hemm mitt skola jew 61% tal-iskejjel f'Malta u Ghawdex li qed jippartecipaw fil-programm EkoSkola. L-ghanijiet ta' dan il-programm huma dawk li joffru opportunità biex studenti zghar jibdew jadottaw rwoli partecipattiv fid-decizjonijiet ambjentali u jkunu attivi f'dan ir-rigward, kemm fl-iskejjel kif ukoll fil-komunità.  Fi sfera internazzjonali dan il-programm gie adottat f'sebgha u erbghin pajjiz.  Din id-dimensjoni taghti timbru uniku u prestigjuz lil dawk l-iskejjel li jilhqu livell gholi f'dan il-qasam u jigu premjati bil-Green Flag.  Dan jghodd b'mod partikolari f'din is-sena li matulha saru diskussjonijiet intensivi fuq il-protezzjoni ta' l-ambjent taghna u l-isfida globali tal-bdil fil-klima.

[ Informazzjoni : Saviour Tabone Video Clip : Mario Borg ]

 

Giet organizzata cerimonja specjali li matulha giet mtellgha l-Green flag ghall-ewwel darba fl-iskola primarja tax-Xewkija. Wara li giet iccelebrata quddiesa saru attivitajiet imhejjija mit-tfal dwar temi ambjentali li jiffukaw fuq il-principji ta' Reduce, Reuse, Recycle. Il-Ministru ghal Ghawdex, l-Onor Giovanna Debono, attendiet ghal din ic-cerimonja li ghaliha kien hemm prezenti wkoll is-Segretarju Parlamentari ghad-Djalogu u Konsultazzjoni Pubblika, l-Onor. Chris Said, il- Principal tal-Kullegg ta' Ghawdex, Chev. Frank Gatt flimkien mas-Sur Vince Attard, President ta' Nature Trust (Malta). Huma gew milqugha mis-sur Saviour Tabone, Kap ta' l-iskola, flimkien ma' l-ghalliema, studenti u genituri li wkoll kienu mistiedna ghall-okkazjoni.

Waqt li ndirizzat lil dawk prezenti, il-Ministru ghal Ghawdex esprimiet is-sodisfazzjon taghha ghal partecipazzjoni attiva mill-iskejjel Ghawdxin f'EkoSkola. Dan huwa wkoll mertu ta' dawk involuti fil-qasam edukattiv f'Ghawdex li jimpenjaw ruhhom b'risq edukazzjoni shiha ghall-istudenti Ghawdxin. Il-Ministru spjegat kif inizjattivi bhal dawn izidu l-gharfien u jnisslu kuxjenza favur l-ambjent fit-tfal minn età zghira, filwaqt li jzidu l-potenzjal biex din l-informazzjoni tigi mghoddija lill-kumplament tal-familji taghhom. ‘Huwa ghalhekk li bhala wahda mill-ewwel inizjattivi fl-implimentazzjoni tal-vizjoni eko-Ghawdex, ser jigi mniedi pakkett informattiv ghall-ghalliema dwar din l-aspirazzjoni tal-Gvern ghal Ghawdex', ?zedet tghid il-Ministru Giovanna Debono. ‘Dan jassigura li l-messagg tal-Gvern jasal u jinftiehem ukoll mit-tfal, li huma l-futur tal-gzira ta' Ghawdex'.

Is-Segretarju Parlamentari ghall-Konsultazzjoni Pubblika u Informazzjoni Chris Said ferah lill-Kumitat ta' Ekoskola ta' l-iskola primarja tax-Xewkija ghall-unur prestizzjuz li rnexxilu jakkwista, grazzi ghad-dedikazzjoni tal-ghalliema u tal-istudenti li qed jahdmu favur l-ambjent. Chris Said appella wkoll lill-istudenti sabiex issa x-xoghol li gjamlu fl-iskola taghhom ma jieqafx hemm imma jestendu u jittrasmettu l-impenn taghhom favur l-ambjent fil-familja taghhom u fil-lokalità, biex b'hekk ir-rizultat ta' xogholhom jinfirex u jhalli impatt tajjeb f'Ghawdex. Hu wkoll inkoraggixxa biex iktar skejjel jiehdu ezempju mill-iskola tax-Xewkija sabiex tinholoq iktar kuxjenza favur l-importanza tal-harsien tal-ambjent f'kull rahal f'Ghawdex.

 


User Comments

Comment by armonija on 2009-12-15 12:04:36
Unur kbir lill-iskola Primarja tax-Xewkija, unur li x-Xewkin kollha ghandhom ikunu kburin bih. Ta min isemmi li l-innu li jinstema fuq il-video clip huwa innu originali miktub propju ghal din ll-okkazjoni u li hemm il-hsieb li jkun l-innnu ufficjali ta'

Comment by armonija on 2009-12-15 12:05:25

Comment by armonija on 2009-12-15 12:06:01
EKO Skola. 
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 16, 2009 at 08:35 PM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
16:40 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org