Home arrow News arrow News arrow Programm tal-festi ta' San Gwann Battista
Programm tal-festi ta' San Gwann Battista PDF Print E-mail
User Rating: / 4
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Jun 19, 2008 at 01:11 AM

Programm tal-festi ta'
San Gwann Battista
fir-Rotunda tax-Xewkija
Santwarju Djocesan u Sede Spiritwali ta'
l-Ordni Sovran tal-Kavallieri ta' Malta

mit-12 sat-22 ta' Gunju 2008

   

Il-Hamis 12 ta' Gunju - L-Ewwel Jum tan-Novena

 5:30 pm   Koncelebrazzjoni fl-okkazjoni ta' l-40 anniversarju mill-Ordinazzjoni ta' Dun Gorg Mercieca.  Ikanta l-Kor ‘‘Vox Clamantis'' .

 8:30 pm   Festa Zghazagh.  Laqgha ta' talb ghaz-zghazagh u studenti kollha.  Wara divertiment ghalihom.

 

Il-Gimgha 13 ta' Gunju - It-tieni Jum tan-Novena

 6:00 pm   Celebrazzjoni tas-Sagrament tal-Grizma ta' l-Isqof mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.

 8:30 pm   Ikla hdejn il-Gibjun.

 

Is-Sibt 14 ta' Gunju - It-tielet Jum tan-Novena

9:00 am    Vestizzjoni ta' l-Abbatini.

6:30 pm    Tberik tal-pets f'Ta' Gokk minn Dun Guzepp Camilleri, Kappillan fil-Missjoni tal-Gwatemala.

8:30 pm    Adorazzjoni ghas-success spiritwali tal-festa.  Mistiedna l-membri tal-kumitati kollha tal-festa: banda, zghazagh, futbol, nar, tigrija, armar ecc u l-membri ta' l-ghaqdiet religjuzi kollha.

8:30 pm    Pizza fic-centru ghall-haddiema barranin.

 

Il-Hadd 15 ta' Gunju - Jum il-Missier

8:30 am    Quddiesa ghall-erwieh ta' dawk li mietu fix-Xewkija minn San Gwann 2007 sa San Gwann 2008.  Mistiedna l-familjari tal-mejtin.

8:30 am    Sfilata taz-zwiemel organizzata mill-Kunsill Lokali li tibda minn Ta' Gokk u tghaddi minn dawn it-toroq: Hamrija, Canga, Santa Marija, Mgarr ix-Xini, Kanal, Kav. L. Zammit Haber, San Elija, San Zakkarija u tispicca fil-pjazza fl-10.30 am.  Hemm isir it-tberik taz-zwiemel.  Takkumpanja l-Banda Prekursur.

4:00 pm    Funzjoni u Dilka Mqaddsa lill-morda u anzjani.  Gibu l-anzjali kollha.  Ikun hemm voluntiera ta' l-Ordni tal-Kavallieri jiehdu hsieb it-trasport.  Wara refreshments mill-Azzjoni Kattolika.

 

It-Tnejn 16 ta' Gunju - Lejlet il-Konsagrazzjoni tal-Knisja

5:30 pm    Koncelebrazzjoni u Vespri integrat.

8:30 pm    Laqgha ta' talb bil-PowerPoint li tinkludi l-Hrug ta' l-istatwa artistika San Gwann min-nicca.  Kulhadd isib postu fil-bank fit-8:30pm.  Issir gabra specjali.

9:30 pm    Marc mill-banda Prekursur bl-Istatwa ta' San Gwann mill-pjazza.  Jghaddi minn Triq Indipendenza, Triq il-Hamrija, Triq Santa Katerina sa hdejn il-pjazzetta ta' Triq il-Kbira.  Wara l-istatwa tittella' fuq il-pedestall.

 

It-Tlieta 17 ta' Gunju - Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja

Gublew tal-fidda tas-Sacerdozju ta' Dun Eddie Zammit.

6:00 pm    Korteo minn Triq Hamsin sal-knisja bil-banda Prekursur.

7:00 pm    Koncelebrazzjoni mmexxija mill-E.T. Mons. Mario Grech.

8:45 pm    Ikla Tradizzjonali fil-pjazza ta' wara l-knisja organizzata mill-Banda Prekursur.

 

L-Erbgha 18 ta' Gunju - L-Ewwel Jum tat-Tridu

Iddedikat lit-tfal kollha

5:30 pm    Prezentazzjoni tat-tfal kollha minn età zghira sal-kinder.  Mistiedna l-familjari u l-ghalliema taghhom.

7:30 pm    Koncelebrazzjoni.  Jippriedka Patri Pawl Aquilina OSA.  Ikanta l-kor Vox Clamantis.  Wara tingHata l-Barka Sagramentali. Isir il-qrar.

9:00 pm    Marc mill-Banda Ite ed Joseph tal-Qala minn Triq il-Hamrija, Vjal il-Labour u Plots tal-Hamrija.  Wara l-istatwa ta' San Gwann tittella' fuq il-pedestall.

 

Il-Hamis 19 ta' Gunju - It-Tieni Jum tat-Tridu

Iddedikat lill-koppji mizzewgin u gharajjes.

7:30 pm    Koncelebrazzjoni. Jippriedka Patri Joe Vasallo O.P.  Ikanta l-kor Vox Clamantis.  Wara tinghata l-Barka Sagramentali.  Isir il-qrar.

9:30 pm    Marc mill-banda Prekursur u mill-Banda San Girgor ta' Kercem minn Triq Madonna Tal-Hniena, Triq San Bert, Pjazza u jispicca fi Triq San Zakkarija.  L-istatwa ta' San Gwann iz-zghir tittella' fuq il-pedestall.

 

Il-GimgHa 20 ta' Gunju - It-Tielet Jum tat-Tridu

Iddedikat lill-Benefatturi.

7:30 pm    Koncelebrazzjoni u priedka minn Mons. Arcidjaknu Giovanni B. Gauci - Vigarju Generali.  Tinghata l-Barka Sagramentali.  Ikanta l-kor Vox Clamantis. Isir il-qrar.

9:00 pm    Marc mill-Banda Santa Margerita ta' Sannat minn hdejn il-kazin tal-banda.  Jghaddi minn Triq il-Knisja sal-Pjazza fejn wara tesegwixxi programm muzikali.

9:30 pm    Marc tad-dimostrazzjoni mill-banda Prekursur flimkien mal-banda Leone ta' Victoria li jibda mill-Pjazza.  Jghaddi minn Triq San Zakkarija, Triq Ein Karem, Triq il-Helsien, Triq il-Kbira, Triq Santa Katerina, Triq il-Hamrija u Triq Indipendenza.  Jintemm fil-pjazza fejn l-istatwa ta' San Gwann tittella' fuq il-pedestall.

 

Is-Sibt 21 ta' Gunju - Lejlet il-Festa

Iddedikat lill-Emigranti Xewkin

9:30 am    Quddiesa Solenni tat-Te Deum minn Dun Gwann Grech fl-okkazjoni tas-60 sena mill-Ordinazzjoni Tieghu.  Jinghata rigal lit-tfal.  Illum gurnata qrar.

10:15 am Prova tal-funzjoni ta' l-emigranti.

1:30 pm    Tigrija tradizzjonali taz-zwiemel.

6:15 pm    Marc tat-Translazzjoni mill-Banda Prekursur minn hdejn il-kazin tal-banda sal-Pjazza.

6:45 pm    Translazzjoni Solenni bir-Relikwa ta' San Gwann bis-sehem tal-Kavallieri tal-Ordni Militari ta' San Gwann.  Takkumpanja l-banda Prekursur.  Wara konCelebrazzjoni solenni mmexxija mill-E.T. Mons. Nikol G. Cauchi,  Isqof Emeritus.  TingHata l-Barka Sagramentali.  Wara refreshments.  Mistiedna l-emigranti kollha.

9:30 pm    Programm muzikali fil-Pjazza fejn jindaqq l-Innu l-Kbir - La Nativita di San Giovanni Battista tas-surmast Andrea Borg mill-Banda Prekursur bis-sehem tal-Baritnu, Sopran u l-kor tal-banda.

9:30 pm    Marc minn Triq il-Mithna ghal Triq il-Hamrija mill-Banda La Stella u jibqghu sejrin ghal Triq Santa Katerina, Triq il-Knisja u l-Pjazza.

Fl-ahhar spettaklu tal-loghob tan-nar ta' l-art.

 

Il-Hadd 22 ta' Gunju - Jum it-Twelid ta' San Gwann Battista

Quddies:  Fil-5:15 am, 6:15 am, 7:15 am, 8:15 am, 10:15 am, 11:15am.  Ikun hemm il-qrar u ssir tqarbina generali.

8:15 am    Pontifikal Solenni u Omelija mill-E.T. Mons. Isqof Mario Grech.  Jiehdu sehem attiv l-ghaqdiet kollha tar-rahal bl-istandard tagHhom.

10:15 am Quddiesa u jkun hemm il-qrar.

11:15 am  Quddiesa u jkun hemm il-qrar.

11:00 am  Marc mill-Banda San Mikiel ta' Haz-Zabbar minn Triq Santa Katerina, Triq il-Kbira, Triq San Zakkarija, Pjazza, Triq il-Knisja u jispicca Hdejn il-kazin tal-Banda.

11:00 am  Jinghata servizz ta' Meals on Wheels lill-irgiel wehidhom.

 4:30 pm   Quddiesa fil-Museum ta' Triq Hamsin.

 6:30 pm   Marc mill-Banda Prekursur mill-Knisja sal-Pjazza.

6:45 pm    Koncelebrazzjoni Solenni.  Jiehdu sehem attiv ix-Xewkin ta' barra r-rahal.  Priedka mill-Kan. Dun Gorg Bezzina - Kappillan Emeritus.

8:30 pm    Hrug ta' l-istatwa ta' San Gwann Battista.  Il-Banda Prekursur tesegwixxi l-Innu l-Kbir.

9:30 pm    Marc mill-Banda Mnarja tan-Nadur minn Triq Indipendenza sal-Pjazza fejn tesegwixxi programm muzikali.

10:15 pm  Merhba lill-istatwa.

10:45 pm  Dhul ta' l-istatwa fil-knisja.  Antifona u Barka Sagramentali.

 

L-orkestra tkun taht id-direzzjoni ta' Mro. Colin Attard bis-sehem tal-kor tal-parrocca Vox Clamantis.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jun 18, 2008 at 11:15 PM )
<Previous   Next>
Saturday, 26 th September 2020
06:17 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org