Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 5 guests online
Home arrow News arrow Festa San Gwann Battista 2019 - Tlieta 18-6-2019
Festa San Gwann Battista 2019 - Tlieta 18-6-2019 PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jul 11, 2019 at 12:01 PM

It-Tlieta 18 ta’ Gunju 2019, programm Vokali u Muzikali hdejn il-kazin tal-banda Prekursur fi Triq Santa Katerina, mill-Banda Prekursur fl-okkazzjoni tad-90 l-anniversarju tal-banda Prekursur.  Il-compare ta’ dan il-programm kienu s-sinjura Marija  Maercieca u s-Sur Jseph Grima it-tnejn mir-rahal tax-Xewkija.

Il-programm kien taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur  Mro Anthony Borg.  Il-Programm beda bl-Innu lix-Xewkija ta' Carmelo Pace, Innu lil G?awdex ta' Joe Vella. L-ewwel silta muzikali kienet il-marc  Bandology ta’ Eric Osterling, it-tieni silta muzikali The Olympic Spirit ta’ John Williams, wara s-sur Luke Galea qara poezija tal-okkazzjoni mil-pinna tal-bandist Xewki Omar Camilleri,  bl-isem Disghin Sena Anniversarju tal-Banda Prekursur,  it-tielet silta muzikali Palladio tal-kompozitur ta’ fama mondjali Karl Jenkins, is-silta ta wara kienet il-medley tal-group tant popolari Queen li jgib l-isem Queen in Concert fuq arrangament ta’ Jay Bocock, l-ahhar silta muzikali mil-generu tal-film li zgur ma’ ghandu bzonn l-ebda introduzzjoni, din is-silta ggib l-istess isem tal-film,  Pirates of the Caribbean arrangament muzikali ta Klavs Bodlet. 

 

 DSC_2546-2000
 DSC_2558-2000
 DSC_2714-2000


 

Wara din is-silta muzikali thabbar li is-Surmast Direttur  Anthony Borg kien offra r-rizenja tieghu ta surmast Direttur minhabba raguijiet personali tieghu u dan kien l-ahhar programm tieghu fil-festa ta’ San Gwann Battista bhala  Surmast Direttur tal-banda Prekursur, hawn thabbar li l-Assistent Surmast Mark Gauci bi qbil unanimu mill-Kumitat tal-banda Prekursur inhatar bhala is-seba’ Surmast Direttur tal-banda Prekursur. Warra l-bandist is-Sur Omar Camilleri qara poezija bhala ringrazzjament tal-hidma kbira tas-Saurmast Anthony Borg tul dawn it-22 sena , bl-isem Grazzi lis-Surmast Tonio Borg. Hawn is-Surmast Anthony Borg ghadda  l-bakketta tad-direzzjoni lis-Surmast Mark Gauci.  Din is-sena l-Kumitat zghazagh Brijuzi Xewkin ikkummisjoni innu marc religjuz gdid f’gieh il-patrun San Gwann Battista, bl-isem Ghaziz Gwanni Patrun Taghna.  Il-kompozizzjoni muzikali  ta’ dan il-marc hija ta s-Surmast Mark Gauci fuq lirika tas-Sur Mario Borg.  Ic-chairman is-Sur Johnny Azzopardi pprezenta dan l-Innu lil arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri.  Hawn dan l-innu indaqq ghal ewwel darba mill-banda Prekursur, taht id-direzzjoni tas-Surmast Mark Gauci flimkien mal-kantanti is-Sinjura Marthese Borg u Mario Caruana. Saru diskorsi tal-okkazzjoni mis-segretarju tal-banda s-Sur Charles Borg, mis-Sindku s-Sur Paul Azzopardi, mill-Ministru ghal Ghawdex Dr Justyne Caruana, saret prezentazzjoni ta’ frame lil zewg bandisti tal-banda Prekursur, lis-SurJohn Haber u Donald Camilleri fl-okkazzjoni ta’ 25 sena ta servizz li banda. Wara l-banda esegwiet l-Innu Grandjuz ta’ San |Gwann Battista muzika tas-surmast Fundatur Andrea Borg, kliem tas-Sur Joseph Serafin Cutajar, hadu sehem il-Kor tal-banda Prekursur, flimkien mat-Tenur Charles Vincenti, il-Baritnu Ivan Vella u l-Mezzo-Soprano Matehese Borg, solo fuq il-klarinett kien il-bandsit Xewki Joseph Vella u solo fuq il-kurunetta kien il-bandist Xewki Dareen Pace, wara l-banda spiccat bid-daqq ta  l-Innu Lill Banda Prekursur ta’ Vincenso Ciappara, l-Innu Lil San Gwann l-Ghammiedi ta’ Vincenso Ciappara u l-programm spicca bl-innu Nazzjonali ta’ Robert Sammut.  Kien hemm ukoll hruq tan-nar minn fuq il-bejt tal-kazin.  Wara din is-serata sar il-ftuh uffi?jali tal-wirja fil-kazin tal-banda bl-isem 90 Sena, hidma, Arti u Kultura, mill-Ministru ghal Ghawdex Dr Justyne Caruana.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Jul 11, 2019 at 12:15 PM )
<Previous   Next>
Sunday,  May 2020
20:45 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org