Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 60 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Apprezzament - Arcipriet Mons Carmelo Mercieca - Missier ix-Xewkija Moderna
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
Aug 30, 2015 at 12:56 PM

Dun Karm Mercieca twieled fil-25 ta’ Settembru 1941, fix-Xewkija Ghawdex minn Marcell Mercieca u Terezina mwielda Xuereb. Ghammdu zijuh, Mons Carmelo Xuereb, fil-knisja Arcipretali tax-Xewkija u kien moghti l-ismijiet ta Karmenu, Guzeppi u Anton.

 

Wara li ha l-edukazzjoni primarja fl-iskola tax-Xewkija, hu ssokta bl-istudji tieghu fis-Seminarju t’Ghawdex minn fejn ghamel b’success l-ezamijiet tal-General Certificate of Education. Hu kompla l-istudji ghas-sacerdozju u gie ordnat sacerdot mill-isqof Mons. Guzeppi Pace fil-5 ta’ April 1964, fil-Katidral t’Ghawdex. Huwa ghamel l-ewwel quddiesa solenni tieghu fis-7 ta’ Gunju  1964 fil-Bazilika ta’ San Gorg tal-belt Victoria u fl-14 ta’ Gunju tal-istess sena, huwa ghamel l-ewwel Quddiesa Solenni tieghu fil-Knisja Parrokjali tax-Xewkija.

Dun Karm inxtehet b’ruhu u gismu ghall-apostolat fost it-tfal u z-zghazagh fl-Oratorju Don Bosco fir-Rabat u ghamel ukoll zmien responsabbli mill-istess Centru. Kien mahbub hafna miz-zghazagh, li fih kienu jsibu sacerdot imheggeg, intelligenti u li jifhem il-problemi taghhom. Kien ukoll ghal xi zmien vici parroku tal-bazilika ta’ San Gorg.

Mal-hatra ta’ Mons Isqof  Nikol Cauchi bhala Amministratur Apostoliku ghal Ghawdex, Dun Karm gie mahtur biex jahdem f’bosta kummissjonijiet tal-Kurja, fosthom bhala Segretarju tal-Kummissjoni Kateketika, bix-xoghol ta’ ppjanar u organizzazzjoni tat-Taghlim Nisrani fid-Djocesi Ghawdxija. Kemm –il darba hu gie mibghut mill-Awtoritajiet tal-Knisja f’Ghawdex ghal diversi laqghat u kungressi f’Malta kif ukoll barra minn Malta.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 30, 2015 at 02:22 PM )
Read more...
Arcipriet gdid ghax-Xewkija
User Rating: / 7
Written by Frans Galea   
Aug 30, 2015 at 09:00 AM
 image(1) image
L-Arcipriet Daniel
Xerri
 L-Arcipriet Carmelo
Mercieca 

 

Ftit tal-hin ilu, waqt zjara li ghamel fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija l-Isqof t'Ghawdex Mons. Mario Grech habbar lil-poplu migbur fil-knisja li kien ser jahtar Arcipriet gdid ghal-Parrocca ta' San Gwann Battista tax-Xewkija.

L-Arcipriet gdid huwa Dun Daniel Xerri mill-parrocca ta' Marija Bambina x-Xaghra li serva bhala Kappillan fil-parrocca ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas-Seminarju t'Ghawdex.  Huwa twieled fil 21 t'Awwissu 1969 u gie ordnat sacerdot fis sena 1994. Wara diversi snin jistudja Ruma, Dun Daniel gie lura Ghawdex fl-2004. Lura Ghawdex Dun Daniel serva bhala Kappilan ta' San Lawrenz kif ukoll kien Rettur tas Seminarju.

L-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca twieled fil 25 ta' Settembru 1941 u gie ordnat sacerdot fis-sena 1964. Mons. Carmelo Mercieca inhatar Arcipriet tax-Xewkija fis 6 ta' Frar 1972 u fit 43 sena li ghamel bhala Arcipriet huwa lesta l-knisja Rotunda, bena kampnar, inbniet il-koppla ta' quddiem,  inbena c-centru parrokjali, ingieb sett qniepen godda, inbnew zewgt oqsma tal-Museum, inbena il mahzen ta' l armar, bdiet tinbena Kappella gdida f' Ta' Gokk u hafna progetti ohra ta' gid ghax Xewkin kollha. Min nahha taghna nirringrazjaw hafna lil Mons. Mercieca u nawguraw lil Dun Daniel fil missjoni gdida ghal gid spiritwali u materjali tax Xewkin u nwieghduhom it-talb taghna.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 03, 2015 at 10:49 AM )
Read more...
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
Aug 29, 2015 at 02:20 PM

Xhin thares lejk titpaxxa,
U tara dik is-sbuhija,
Li Pietru Pawlu naqxek,
Ta' pregju lix-Xewkija.

Fik tara l-persuna,
Kif ahna nisthajluk,
Minn zokk ghal din l-istatwa,
U llum qima naghtuk.

Qed turi lil Iben t’Alla,
Li gie salva lill-bnedmin,
Bla tebgha bhal Harufa,
Tghammed lill-midimbin. 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 29, 2015 at 02:25 PM )
Read more...
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tal-Hamis fil-Festa t'Ghajnsielem
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 28, 2015 at 03:59 PM
    Ghal darba ohra, l-Banda Prekursur hadet sehem fil-Festa li tigi ccelbrata fir-rahal ta’ Ghajnsielem, f’Ghawdex, Ad Unur U Gloria, Il-Madonna ta' Loreto. Nhar il-Hamis 27 ta' Awissu, 2015, il-Banda Prekursur  flimkien mal-Banda  San  Joseph ta' Ghajnsielem g?amlet il-marc tal-Hamis.  Il-marc beda min Triq Simirat, u spicca fil-Pjazza  "Madonna Ta Loreto”.[ Informazzjoni : M'Angelo Camilleri ; Ritratti: Charles Borg ]
100_3669-1024
 Il-Banda Prekursur tax-Xewkija
fil-Festa t'Ghajnsielem
 
 

 

Write Comment (0 comments)
Ikla mil Ghaqda Armar Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 28, 2015 at 11:09 AM

   Nhar it-Tlieta 25 t'Awwissu 2015 fil-pjazza tax-Xewkija saret ikla fl-okkazzjoni tal-Festa tal-Martirju ta' San Gwann. Din l-ikla kienet organizzata mil-Ghaqda Armar  Xewkija u bhala mistieden specjali kien hemm Joe Demicoli. Numru sabih ta' nies kienu prezenti. [Ritratt: Charles Borg ]

20150825_215023-1024
 Waqt l-ikla ta' nhar it-Tlieta

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 28, 2015 at 03:42 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Wednesday, 4 th May 2016
11:41 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org