Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 61 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tac-celebrazzjonitat-Treble mix-Xewkija Tigers
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 04, 2015 at 04:41 PM

        Nhar il-Gimgha 1 ta' Mejju 2015, hekk kif spiccat il-finali tat-Tazza Super Cup bejn Xewkija Tigers u Oratory Youths il-Banda Prekursur tax-Xewkija ghamlet marc minn hdejn il-Kazin taghha fi Triq Santa Katerina sal-pjazza tax-Xewkija biex jigi ccelebrat ir-rebh tat-Tlitt tazzi mix-Xewkija Tigers. Qabel il-marc il-players u sapporters hadu ritratti mat-tazzi kolla mirbuha mit-Tigers dan l-istagun. Imbaghad beda il-marc fost il-briju u l-kant tax-Xewkin. Kif spicca il-marc kien hemm party kbir quddiem il-Kazin tax-Xewkija Tigers.[ Ritratti: M'Angelo Camilleri ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net . 

100_2884-1000
 Waqt il-marc mil-Banda Prekursur

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 04, 2015 at 04:51 PM )
Read more...
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( it-18 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 04, 2015 at 04:16 PM
 Week18
 Disinn ta' ktieb gdid dwar
San Gwann u x-Xewkija
 Photo: Anthony Grech
Write Comment (0 comments)
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard
User Rating: / 8
Written by Mario Borg   
May 04, 2015 at 12:31 PM

 
1190931070dx3h26

Infetah quddiemi, il-ktieb tal-istorja,
u qrajt jien b’tant herqa, x’kien sehh f’dak iz-zmien.
U hsiebi ntrefa’, hassejtni qed nilmah,
mal-gemgha migbura, kien hemm anke jien.

U maghhom hassejtni, qalb folla migbura,
li ngabret biex tilmah, ta’ surtek dehriet.
U ltaqghet fil-misrah, il-gemgha kotrana,
biex tilqghek f’rahalha, imxennqa  ’l hemm giet.

F’dik l-ghodwa ta’ mija, u sebghin sen’ ilu,
bilkemm kont jien ghadni, naf naghmel passejn.
ilmahtni hemm fosthom, kont naqra ta’ tfajjel,
mizmum f’hogor ommi, merfugh fuq l-idejn.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 06, 2015 at 03:18 AM )
Read more...
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni
User Rating: / 5
Written by Mario Borg   
May 04, 2015 at 12:12 PM
Sliem ghalik, mahbub Giovanni,
int ta’ Kristu l-Prekursur.
Gejt biex inti t-triq thejji,
Tal-Mibghut, tas-Salvatur.

Meta kont ghadek f’guf ommok,
Huwa gie lilek izur.
U kif lilek hasset ommok,
b’tifhir kliemha, fommha jfur.

Tassew ismek kien tal-ghageb,
kif semghuh hasbuh kien zball.
Kif inkiteb l-isem tieghek,
fomm missierek, dlonk inhall.

Ghext int hajtek tigri u tghallem. 
Darek kienet id-dezert.
“ Hejju ruhkom ghall-Messija “, 
mill-pjan t’Alla int kont cert.

Minnek Huwa ried jitghammed,
ghalhekk gie u resaq qrib.
Hoss mis-sema smajt jitlissen,
li fih Alla ghaxqa jsib.

Lil Erodi int dlonk twissi,
meta f’hajtu jwettaq zball.
B’adulterju lilu tixli,
ghax iz-zwieg qatt ma jinhall.

U ghalhekk Erodja tizber,
li tnehhiek, toqtlok tixtieq.
F’mohhha thejji pjan mill-ehzen, 
u tistenna iz-zmien mixtieq.

F’jum gheluq snin, dan Erodi,
tohrog tizfen Salome`.
Wara dak iz-zfin, wisq hajjen,
jitlef ghaqlu dlonk ir-re.

Jahlef, u  jweghedha kollox,
kull ma trid, kull ma tixtieq.
U bil-hniena, lilha jitlob,
li zifn’ ohra, jrid, jixtieq.

Nofs saltnatu, kien lest jaghti,
basta lilu, gost taghtih.
Basta terga’, ghal darb’ ohra,
b’dak iz-zfin, lilu tpaxxih.

Fis hi tmur, quddiem dik ommha,
li malajr, ras Gwanni titlob.
“Ras dak Gwanni l-Ghammiedi,
bhala hlas int ghandek titlob”.

“Lil ras Gwanni, jien qed nitlob.
Rasu rridha, fis fuq platt!”
Zgur li bhal, dik ir-risposta,
hu ma kien, jistenna qatt.

Dieqa kbira, hakmet f’qalbu.
Ma jzommx kelmtu ,ma setax. 
Johrog gifa, quddiem shabu,            
zgur li f’qalbu, hu ma xtaqx.

Ordna ghalhekk, li jwettqu l-amar,
u lir-rasek, huma jaqtghu.
B’hekk it-talba, ta’ dit-tfajla
zgur ikunu, jistghu jilqghu.

Kienet kiefra, il-kundanna.
L-art iccapset, kollha dmija.
Hekk kif hasdu, lil dik rasek, 
minn go gismek, harget dija.

U dlonk l-anglu, jinzel f’lehha,
biex lir-ruhek, huwa jtella’.
Ghax bil-mewt, wisq kiefra tieghek,
gejt imsaffi minn kull tebgha.

 Mario Attard
21 ta’ Settembru 2014

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 22, 2015 at 04:30 AM )
Xewkija Tijgers ittemmu stagun memorabbli bir-rebh tas-Super Cup
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 04, 2015 at 10:16 AM

        F'temp ta' ftit jiem ix-Xewkija Tigers rebhu tazza ohra min fuq it-tim ta' Oratory Youths. Din id-darba iz-zewgt timijiet iltaqghu fil-finali tat-tazza Super Cup li saret nhar il-Gimgha l-ewwel ta Mejju 2015 fil-Gozo Stadium. Ghal darba ohra it-Tigers kienu ahjar mil avversarji biex hargu rebbieha 3-1 ( HT1-0 ). Il-gols ghax-Xewkin waslu minn C. Camilleri ( 2gols ) u D. Sheilds. Ta' minn jghid li din kienet l-ahhar loghba ghal-iskociz D.Sheilds peress li ghada jirritorna lejn pajjizu. Bhala apprezament ghal dak kollu li ghamel ghat-Tigers fl-ahhar tlitt staguni huwa inghata il-faxxa ta' captin biex hekk fl-ahhar tal-loghba kien hu li gholla t-Tazza Super Cup.[ Ritratti: Ian Moyes ( visionism ) ] Ghal izjed ritratti ara il-Facbook page tax Xewkija.net .

20150426-Xewkija v Oratory-1223-Master Edit-2585
 Xewkija Tigers rebbieha tas Super Cup
2014/15

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Friday, 27 th November 2015
09:06 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 12 °C
Humidity: 72 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North West | (310°)
Wind Speed: 33.8 km/h
Sunrise: 6:48 am
Sunset: 4:47 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 6 °C | 71 %|
Paris: -4 °C | 91 %|
New York: 11 °C | 86 %|
Tokyo: 13 °C | 25 %|
Sydney: 22 °C | 53 %|
Melbourne: 16 °C | 59 %|
London: 11 °C | 94 %|
Ottawa: 13 °C | 58 %|
Rio de Janeiro: 22 °C | 94 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion