Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 43 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Johanan
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 01:21 PM
 
 10
Qabel Alla 'Kelmtu' lahham
gewwa l-guf t’Ommu Marija,
xtaq li  l-qalb tal-bnedmin kollha
tkun ghal dan sewwa mhejjija.

U ghalhekk hares fuq 'Hnientu'
li ma tafx b’kejl jew b’qisien,
sawwar minnha tfajjel ckejken
f’ guf mitbuq, mghobbi biz-zmien.

Hekk il-'Kelma' saret Kristu,
tal-bnedmin is-Salvatur,
waqt li l-'Hniena' saret Gwanni,
ta’ dil-migja l-Prekursur.

Mela jekk dis-sen’ ghall-'Hniena',
giet mill-Papa ddikjarata,
nistghu nghidu li ghal Gwanni,
hja wkoll iddedikata.

Ghax Johanan 'Hniena' jfisser,
hierga mill-qalb t’Alla taghna,
li baghtilna ‘l-Ibnu, ‘l Gwanni,
biex mid-dnub hielsa jarana.

Mario Borg
23 ta’ Gunju  2016
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2016 at 05:53 AM )
Ma Nehda Qatt Infahhrek
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 01:18 PM
 9
Ma nehda qatt infahhrek,
kull gieh b’fommi naghtik.
Ma’ kull min jien niltaqa’,
f’xi hin ser insemmik.

Bil-bosta kbir dak ismek,
maghzul qabel iz-zmien,
kif kien qieghed jissawwar,
minn Alla l-holqien,

biex tkun musbieh li jdawwal,
il-kewkba taz-zerniq,
habib tal-qalb ghal Ibnu,
fuq l-art thejjilu t-triq.

Gharfien tas-salvazzjoni,
tal-patt l-antik tfakkira,
helsien mill-ghadu taghna,
tal-pjan divin tifsira.

Vangelu l’ghad jinkiteb,
tqanqil ghall-qalb soghbiena,
turija ta’ mhabba,
ta’ Alla int il-Hniena.

‘Mm’ ghalija int fuq kollox,
il-ghaxqa tax-Xewkija,
il-mimmi ta’ ghajnejja,
il-milja tas-sbuhija,

il-ferh li nhoss go fija,
hekk kif niftakar fik,
int ghasel fuq xofftejja,
kull darba li nsemmik.


Mario Borg
15 ta’ Gunju 2016
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2016 at 01:36 AM )
L-Ghassies tas-Smewwiet
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 01:12 PM
8
Din nafha minn ckuniti:
Tas-Sema il-muftieh,
afdat f’idejn San Pietru
biex jiftah il-Bieb bih.

‘Mma jekk fid-dahla jasal
devot kbir ta’ San Gwann,
ma narahiex bi kbira
jinbidel ftit dal-pjan.

U Gwanni flok San Piertu
ghassies ikun mahtur,
biex min fuq l-art mar habbu
fil-Genna jidhol zgur.

Ghax fejn qatt din smajnieha,
lil Gwanni thobb qatigh,
imbaghad inti lil Kristu
minn qalbek tmur tnehhih?

It-tnejn flimkien marbuta
mill-ibghad zminijiet.
Kull min ihobb lil Gwanni
ghad jiret is-Smewwiet.

Mario Borg
8 ta’ Gunju 2016
 
 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 09, 2016 at 02:08 AM )
Ghaliex?
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 01:04 PM
7
Ghaliex fix-xahar ta’ Gunju,
f’ ta’ Gwanni it-twelid,
din qalbi gewwa sidri,
bil-ferh ittir tkun trid?

X’inhuwa dan is-seher, 
li jien ninhakem bih?
Li nista gor-Rotunda
jien nghaddi ix-xahar shih.

Din l-hena terga' zzurni
mill-gdid, wara sitt xhur,
fil-lejl li fih tweldilna,
tad-dinja s-Salvatur.
 
Dal-ferh li nhoss go fija
darbtejn, kull sena jien,
fil-Kotba Mqaddsa msemmi;
minn kmieni mhabbar kien.
 
Twelid Gwanni f’Ein Karem
bil-ferh mela kull dar,
u l-Angli l-istess habbru
kif Alla bniedem sar.
 
Ghalhekk b’dal-ferh nitqanqal
fiz-zewg Milidijiet,
ghax mhux mill-art imnissel,
'mma moghti mis-Smewwiet.

Mario Borg
1 ta’ Gunju 2016
 


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 02, 2016 at 03:23 AM )
Jum Twelidek
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 20, 2016 at 12:57 PM
 6
Dan il-jum, il-holqien kollu
ta’ kull sena jistennih.
Hadd bhal donnu ma jithajjar
jidhol f'daru biex jistrieh.

Tjur sat-tard ghadhom jittajru,
bhejjem jirghu fil-widien,
fl-ibhra jghum hut ta’ kull xorta,
mimli hajja kullimkien.

Anke x-xemx qieghda titlajja,
ma tridx tinzel mis-smewwiet.
Tghid lil min tixtieq issellem,
qabel tghib wara l-gholjiet?

Trid issellem lill-Battista,
lill-haddejh tbus b’ragg ta’ dija,
hekk kif jixref mir-Rotunda,
f’nofs ir-rahal tax-Xewkija.

Mario Borg
25 ta’ Mejju 2016


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 26, 2016 at 02:35 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Monday, 27 th March 2017
19:36 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org